Guides til brugen af BRanchekatalogets værktøjer


Oprettelse af vvsnumre (Alle brugertyper)

1. Download og udfyld oprettelsesarket

Hvis du er i tvivl om hvilke data vi efterspørger i kolonne ’K-Q’ (Dimension, Overflade, Materiale, Farve, Type, Variant), kan du sammenligne med data for dine tilsvarende varer med Vvsnummer.

Nye leverandører udfylder felterne efter bedste evne (særlig vigtigt med en udførlig ’Marketingbeskrivelse’), og vedhæfter billeder, skitser og datablade (eller link til disse)

Bemærk, at tekster i kolonne ’K-Q’ (Dimension, Overflade, Materiale, Farve, Type, Variant) ikke ændres efter oprettelse, med mindre det drejer sig om deciderede fejl. Det skyldes, at disse data ligger til grund for tildelingen af Vvsnummeret.


2. Indsend oprettelsesarket

Indsend oprettelsesarket samt tilhørende artikelbilleder, målskitser og datablade.

3. Branchekataloget tildeler og opretter Vvsnumrene

Herefter vender vi snarest tilbage, enten med nye Vvsnumre eller med spørgsmål vedr. de nye varer


4. Dine Vvsnumre er klar

Når du har modtaget arket med de nye Vvsnumre, skal du berige nye varer med filer og yderligere data.

I Leverandørportalen kan du se dine muligheder for yderligere databerigelse/opdatering.


Download oprettelsesark Indsend oprettelsesark


opdatering af data vha. EXCEL (brugertype 1)

Er du brugertype 1 eller 3 har du muligheden for at opdatere dine data vha. Excel.

Til højre finder du eksempler og svar på de mest gængse spørgsmål i forbindelse med produktopdatering med Excel.


Indsend dit Excel-ark


Henvend dig til Henrik Castella Nielsen (hcn@branchehuset.dk eller telefon 71 99 03 05) og bed om at få fremsendt et link til Excel-udtræk af dine aktuelle data. Efter download af dine data kan du redigere data, før du sender udtrækket retur til Branchekataloget.

Ved at bruge linket kan du altid hente dine opdaterede data. Linket til dine data vil også fremgå af den månedlige PDF-rapport, der udsendes til din virksomhed.Fanen ”Products”

I Excel-arkets første fane "Products" skal du sørge for at holde så mange kolonner som overhovedet muligt opdaterede. I ”Products” kan du opdatere langt de fleste påkrævede generelle data, herunder beskrivelsesdata, ordre/indkøbsdata, forpakning/logistik-data, betingede data (dokumentation) og metadata vedr. billeder og filer.


- Første række (grå baggrund) -

Her finder du en forklaring på hvad der forventes af indhold i de nedenstående celler. Der vil være information om formatkrav og eventuelle krav om brug af foruddefinerede værdier (se fanen ”Info”).

Anden række (blå baggrund) -

Her finder du systemets kategorisering af felterne. Disse må ikke ændres.

- Tredje række (grøn baggrund) -

Her finder du feltnavnene. Feltnavnene kommer på engelsk, da det er det som systemet pt. tilbyder. Hvis du finder de engelske feltnavne forvirrende, så kan du tage et kig på Branchekatalogets datamodel hvor du finder oversættelser og forklaringer.
Alle feltnavne med fed tekst er obligatoriske.


Fanen ”Info”

Under fanen ”Info” finder du en oplistning af gyldige koder/værdier for visse felter. Der kan være tale om landekoder, valutakoder, koder for fareklasser, koder for dokumenter/filer osv.


NB! Ugyldige dataværdier ignoreres

Visse felter er baseret på foruddefinerede lister af værdier eller begrænses til kun at måtte indeholde tal, bogstaver eller værdierne "true" eller "false". Når du støder på sådan et felt, er det vigtigt at du anvender den rette kode for sådan en værdi. Hvis systemet ved import af filen ikke møder en kendt værdi, vil feltet blive ignoreret. Gyldige værdier er oplistet i fanen ”Info”.


1. ETIM-klassificering

Før du kan opdatere dine produkter med tekniske data skal du sikre dig at det enkelte produkt er ETIM-klassificeret.

Du klassificerer dine produkter ved at anføre en ETIM-klasse i Excel-arkets første fane, ”Products” ---> kolonnen "ETIM class code".

Hvert produkt har sin egen række i arket og identificeres vha. Produkt-ID'et i kolonne A (de første 9 cifre er Vvsnummeret og de sidste 3-4 cifre er dit leverandør-ID hos Branchekataloget) Produkt-ID'et må IKKE ændres.

Når du har tildelt ETIM-klasser i arket indlæser du arket i Branchekataloget. - Næste gang du du laver et udtræk vil der være en række faner i arket, der er dedikerede til opdatering af de relevante tekniske data/features.

Hvis du ikke kender ETIM-klassen for det enkelte produkt, kan du finde inspiration her


2. Berigelse/opdatering af tekniske data

For hver ETIM-klasse findes der en fane i Excel-arket. – Her skal du for hver af fanerne udfylde de værdier som klassen foreskriver.

Udfyldning af værdier

I Excel-arkets første række (grå baggrund) finder du forklaring på hvilke gyldige værdier du kan udfylde i den pågældende kolonne.

Bemærk: Kun entydige/anerkendte værdier vil blive genkendt af systemet - alt andet vil ikke blive ikke blive indlæst


Datatyper og gyldige værdier

number = betyder du skal udfylde et tal. Hvis du anfører tal med decimaler, benyttes komma "," som decimaltalseparator.


number1..number2
= betyder du skal udfylde et nummerspænd (range) adskilt med to punktummer ".." Eksempelvis: 50..75
EVxxxxxx / ........
. = betyder at du skal skrive én EV-kode eller tekst-strengen på den anden side af skråstregen. Det er ikke væsentligt om du benytter EV-koder eller tekst-strengene. Der kan kun anvendes én værdi pr. celle.
true eller false (Ja eller Ingen)
= betyder at du i cellen skal anføre om værdien skal være true eller false. du kan også skrive "Ja" eller "Ingen".
Ikke relevant og ukendte værdier
Herudover gælder det for enhver celle, at du kan anføre "Ukendt" hvis du ikke kender til værdien, eller "Ikke relevant" hvis du vurderer at den enkelte kolonne (ETIM-feature) ikke har relevans for beskrivelsen af dit produkt.Vi anbefaler at du anvender vores MIME-mappingskabelon når du skal tilknytte billeder, manualer og anden produktdokumentation.


Uanset om du ønsker at få dine filer uploaded til Branchekatalogets server eller om du vil linke til din egen (gyldig og offentlige tilgængelige) filplacering skal du levere data for hvilke Vvsnumre der skal bindes (mappes) sammen med hvilke filer.

Sådan fungerer MIME-mappingskabelonen

 1. I celle C5 skal du anføre dit leverandørID hos Branchekataloget. (Dit leverandør ID fremgår af den månedlige rapport din virksomhed modtager fra Branchekataloget – ellers er du altid velkommen til at spørge os)

 2. I kolonne D du de Vvsnumre som du skal tilknytte billeder eller anden dokumentation til. NB! Kun ét Vvsnummer pr. række.

 3. Fra kolonne E – H behandler du data for den først fil der skal tilknyttes Vvsnummeret på den pågældende række. Næste fil behandler du fra kolonne S – V osv..

  I celle E vælger du fra listen hvilken type fil du skal have tilknyttet. Eksempelvis ”Produktbillede”.

  I kolonne F skal du anføre ”JA” eller ”NEJ”:

  ”JA” = Hvis din fil enten er eller kommer til at være på Branchekatalogets server.
  --> I kolonne G anfører du det eksakte filnavn. Hvis filen anvendes til flere Vvsnumre, skal den kun uploades én gang. Du gentager blot filnavnet i kolonne G for de relevante Vvsnumre.

  ”Nej” = Hvis du linker til en relevant, gyldig og tilgængelig filplacering på egen server.
  --> I kolonne H indsætter du URL’en der peger på filplaceringen på din egen server. Hvis flere Vvsnumre skal knyttes til den samme fil, så indsætter du blot den samme URL i de relevante celler i kolonne H.Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål eller behøver en hjælpende hånd til at kommer videre med opdateringen af dine data.

Fang Henrik på mail: hcn@branchehuset.dk eller telefon: 71 99 03 05


Opdatering af data vha. ETIM BMEcat (XML) (brugertype 2)

Har du mulighed for at eksportere dine data i ETIM BMEcat 2005 - formatet - enten fra eget system eller måske fra en anden europæisk branche-database?

Hvis "Ja", så kan du sende filen til Branchekatalogets konsulenter og vi vil sørge for at få filen indlæst og dermed opdatere dine produktdata i Branchekataloget.

Produkterne vil blive indlæst med jeres eget varenummer som nøgle (Leverandørens varenummer), hvorfor det er vigtigt at I sikrer jer at varenummeret allerede eksisterer og er opdateret i Branchekataloget før vi kan være sikre på et entydigt match.


NB! Hos Branchekataloget har vi en række felter, der ikke eksisterer i det gængse ETIM BMEcat-format. Derfor vil supplerende opdateringer vha. enten Excel eller brugerportalen kunne være nødvendigt. 


Indsend BMEcat 


Opdatering af data vha. PIM (portal) (brugertype 3)

Portalbrugere kan opdatere direkte i den browserbaserede portal, eller selv ind- og udlæse Excelfiler.

Se længere oppe hvis du har spørgsmål til udfyldning af Excel-ark.

Til højre finder du eksempler og svar på de mest gængse spørgsmål i forbindelse med produktopdatering med portalens forskellige værktøjer.

Oversigen er under udarbejdelse. - Kontakt os endelig hvis du har behov for support.


Kontakt os for at få oprettet en bruger eller   Log ind


INFORMATION KOMMER SNART...INFORMATION KOMMER SNART...INFORMATION KOMMER SNART...INFORMATION KOMMER SNART...INFORMATION KOMMER SNART...


Nyttige værktøjer

Oprettelsesark

Når du skal have oprettet Vvsnumre, skal du anvende vores oprettelsesark.

Hent oprettelsesarket her  Mappingskabelon

Har du lavet et dataudtræk fra dit eget system og vil mappe til Branchekatalogets feltnavne, kan du benytte denne skabelon som kan indlæses i Branchekataloget.

Hent mappingskabelonen her  


MIME-mappingskabelon

Når du skal tilknytte filer (Billeder, manualer og anden produktdokumentation) til dine Vvsnumre, kan du benytte denne skabelon.

Hent MIME-mappingskabelonen her  


Datamodel

Hvis du ønsker et overblik over hvilke data og dokumentationskrav der er i Branchekataloget, kan du udforske vores gældende datamodel.

Se datamodellen